Joža Miklič

Življenje in delo

Joža (ali Jožefa ali Jožica) Miklič, univerzitetna diplomirana ekonomistka, predavateljica, pisateljica, publicistka in kulturnica je bila rojena 18. marca 1937. Osnovno šolo je obiskovala v Dol. Nemški vasi, gimnazijo v Trebnjem in v Stični ter diplomirala leta 1961 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Takoj se je zaposlila kot prvi diplomant Ekonomske fakultete v Krki tovarni zdravil Novo mesto. V njeno pristojnost je sodilo nekaj letno vodenje ekonomskega sektorja v katerem so delovale finance, računovodstvo, analize, načrtovanje, notranji nadzor, poslovna informatika, organizacija ter avtomatska obdelava podatkov. Pod njenim vodstvom je bil nabavljen in uporabljen računalnik IBM360/25 prvi na Dolenjskem in drugi v Sloveniji, s katerim so se začele redne obdelave podatkov leta 1971. V Krki je tudi poskrbela za ustanovitev Kulturno umetniškega društva Krka s sekcijami od katerih še vedno deluje Dolenjski knjižni sejem, Pevski zbor in galerijska dejavnost. Krko je zastopala v številnih državnih, republiških in občinskih organih ter gospodarskih združenjih.

Leta 1980 je bila imenovana za direktorico Službe družbenega knjigovodstva v Novem mestu in s tem je postala tudi članica Sveta Službe družbenega knjigovodstva Slovenije kot tudi članica kolegija njenega generalnega direktorja. V njeno pristojnost je sodilo vodenje plačilnega prometa, analize in informacije o gospodarskih gibanjih, boniteta komitentov, davčni, inšpekcijski in finančni nadzor nad družbenih premoženjem, revizijski postopki in postopki vrednotenja premoženja vse za območje Dolenjske in Bele krajine. Njena naloga je bila tudi informiranje javnosti v regiji o gospodarskih gibanjih in v ta namen je organizirala redne tiskovne konference.

Upokojena je bila leta 1995 in kot upokojenka pridobila certifikat Ministrstva za pravosodje za opravljanje funkcije stečajnega upravitelja. Z izpitom pri Ministrstvu za gospodarstvo je bila vpisana v register podjetniških svetovalcev za opravljanje poslov gospodarskega svetovalca in nadzirala izdelavo poslovnega načrta podjetnikom. V Združenju nadzornikov Slovenije je pridobila certifikat za opravljanje poslov nadzornika, eksperta v Nadzornih svetih in Nadzornih odborih družb oziroma družbenih skupnosti.

Poleg omenjenih zahtevnih delovnih nalog je Joža Miklič ob delu poučevala na Ekonomski srednji šoli in bila predavateljica Zavoda za izobraževanje kadrov in produktivnost dela v Novem mestu. V letih 1962 do 1969 je bila članica Skupščine Skupnosti socialnega zavarovanja v državi. Od 1964 do 1968 je bila članica Odbora za industrijo in obrt občine Novo mesto. Članica komiteja ZKS v občini Novo mesto je bila od 1961 do 1965. Kot direktorica pomembnega področja dela v Krki jr bila tudi ustanovna članica Simpozija o sodobnih metodah računovodstva in poslovnih financah v Sloveniji 1968. Opravljala je mnoge upravljavske funkcije. Od 1974 do 1978 je bila predsednica Kulturne skupnosti Novo mesto, članica Komisije za nadzor občine Novo mesto, 1974, predsednica zbora uporabnikov Zdravstvene skupnosti Slovenije, članica Izvršnega odbora Kulturne skupnosti Slovenije in predsednica odbora za naložbe v KSS, Ljubljana, 1974-1978, članica nadzornega odbora Centralnega komiteja ZK Slovenije, predsednica Izvršnega odbora področne raziskovalne skupnosti Slovenije za avtomatiko, računalništvo in informatiko, v obdobju 1982 do 1989 pa predsednica občinske zdravstvene skupnosti in predsednica izvršnega odbora te skupnosti v Novem mestu. Bila je delegatka regije na 14. Kongresu Zveze komunistov Jugoslavije 1990. Bila je članica Društva manager – ustanovna članica sekcije Ženske z idejami, ustanovna članica društva Akademska pobuda - Univerza v Novem mestu 1994 in članica Razvojnega sveta Slovenije 1995-1997. Svetnica občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bila od 1995 do 1999 in v tem času vodila odbor za družbene dejavnosti. V letu 1996 jo je Okrožno sodišče v novem mestu imenovalo za stečajna upraviteljica GIP Pionir Novo mesto. V mandatnem obdobju 1999 do 2007 je bila članica nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto. En mandat od 2009 do 2017 je bila urednica rubrike Družbena vprašanja v Rast–revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. Občinski svet Mestne občine Novo mesto jo je leta 2010 imenoval za svojo predstavnico v Svetu Visokošolskega središča. Joža Miklič je kar 10 let predsedovala Društvu ekonomistov Dolenjske in Bele krajine, bila članica organov Zveze ekonomistov Slovenije in 1996 predsednica njegovega izvršilnega organa. V tem obdobju je bil ustanovljen Foruma odličnosti in mojstrstva 1989. Bila je njegova ustanovna članica in vodja njegovega strateškega odbora. Sodeluje v vse slovenskem gibanju Rastoča knjiga, je ustanovna članica Društva Rastoča knjiga, ki deluje pod okriljem Državnega sveta Slovenije. Njeno publicistično delo obsega preko 80 člankov v strokovnih in drugih publikacijah. Kot ljubiteljica kulture in humanistka je članica številnih kulturnih in humanitarnih organizacij.

Za svoje delo je prejela več stanovskih priznanj, bila odlikovana z Redom dela z zlatim vencem leta 1982, je prejemnica Velike nagrade odličnosti in mojstrstva leta 2005 in je vpisana v Rastočo knjigo Temeniške in Mirenske doline leta 2018. Živi v Novem mestu.

Storitve

Knjiga Barjanski tulipan

Opis knjige:

Avtorica je popisala več kot štiridesetletno delo Kulturno umetniškega društva Barje, katerega vsebino je vsa leta soustvarjala njena mama Tončka Melik. Društvo je delovalo izobraževalno, povezovalno in ustvarjalno v širšem okolju na obrobju Ljubljane, v njem je sodelovalo mnogo mladih, s svojimi prireditvami je gostovalo na številnih ljubljanskih odrih, celo na Reki in poskrbelo, da je okolje primerno počastilo velikane slovenske kulture ter spominske dneve. V ljubiteljski kulturi Slovenije so bili prepoznavni in spoštovani za kar so prejeli tudi pomembna priznanja.

Dolenjska in bela krajina

Opis knjige:

Avtorji pesnik Tone Pavček, dr. Janez Gabrijelčič in Joža Miklič s to knjigo nagovarjajo najširšo javnost regije za oblikovanje in uresničevanje uspešnejšega gospodarjenja in hitrejše rasti blagostanja. Ocenjujejo, da imata Dolenjska in Bela krajina še veliko neizkoriščenih razvojnih možnosti, ki bi lahko izboljšale materialni položaj tu živečih in jim omogočile tudi bogatejši duhovni razvoj. Motivacijski razvojni program je nastal v Društvu ekonomistov Dolenjske in Bele krajine leta 1993.

Potomci Jurčičevih junakov

Opis knjige:

Povojni čas je odprl široke možnosti izobraževanja, ki jih je večina mladih sprejela z navdušenjem kljub materialno neprilagojenim razmeram. Avtorica opisuje življenje druge generacije gimnazijcev v Stiški gimnaziji, njihova prizadevanja pri razumevanju za njih zahtevne učne snovi, njihov nadaljnji univerzitetni študij ter rezultate njihovega dela v praksi.

Zvestoba študentski druščini

Opis knjige:

Zbornik, ki ga je uredila avtorica Joža Miklič, pripoveduje zgodbe o študiju in uveljavljanju ekonomske stroke v Sloveniji, življenje in delo petinosemdesetih diplomantov 12. generacije študentov Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki so si med prvimi prizadevali uveljavljati ekonomsko doktrino, ekonomsko znanost in ekonomsko miselnost v raziskavah, podjetjih, v izobraževalni ustanovah in v upravljanju republike.

Vse kar vas zanima o knjigah lahko vprašate na naslovu povratna.obvestila@gmail.com.

Blog

Računovodstvo – s spoštovanjem, 25. januar 2022

Berem, da računovodstvo v času korone pridobiva na pomenu pa se ob tem dobrohotno nasmehnem. Poznam ga kot svoj prst, devet let sem se z njim ukvarjala od tega kar nekaj let neposredno, se pravi, da sem osebno zaključila številna, takrat zakonsko predpisana poročila, pa tudi poročila za organe odločanja v podjetju. Še vedno z največjim spoštovanjem gledam na računovodske posle, to je sistem zajemanja vseh konkretni podatkov na podlagi verodostojne dokumentacije izvedenih vplačil in izplačil. Začela sem v stroškovnem knjigovodstvu, ki ga je idealno uredila in vodila Milena Štravs z nalogo, da na podlagi njenih podatkov pripravil poročila o ekonomičnosti izdelkov in storitev oziroma posameznih organizacijskih enot. Zaradi kadrovskih težav sem kmalu spoznala materialno knjigovodstvo, kjer je dominirala Jožica Kolenc, sledili so oddelki plač, osnovnih sredstev, likvidnosti, bančnega in deviznega poslovanje. Iz množice podatkov so nastajali oddelki analiz, načrtovanja, financiranja, organizacije in avtomatske obdelave podatkov. Vsak dan je bilo v računovodstvu pestro, razburljivo, polno obiskov, vedno kaj novega bodisi v podjetju, v zakonskih predpisih ali zaradi delovnih sestankov na katerih smo usklajevali vsa mogoča mnenja. Preganjali so nas nenehno roki in razne akcije, na primer oblikovanje prodajnih cen na sestankih predstavnikov vseh proizvajalcev v državi ko smo kalkulacije izdelovali v neštetih variantah več noči in dni. Mirno lahko ugotovim, da smo bili ves čas v središču tovarniškega dogajanja in da smo za podjetniške projekte poskrbeli pomemben del, potreben za dobro odločanje, med njimi so bili za rast podjetja izjemne naložbe, izdelki, kupci, dobavitelji in kreditorji. Konkretnih nalog je bilo res ogromno, ob rojstvu mojega sila so moje naloge razdelili na štiri sektorje oziroma direktorje.
To naporno a lepo in koristno delo po podjetjih, predvsem pa ljudi, ki so ga opravljali se vedno spomnim z največjim spoštovanjem. Nekateri novomeški vodje računovodstev so postali legendarni na primer Franjo Švent, Ciril Jarnovič, Stane Šuln, Štefka Blatnik, Jožica Kovačič itd. Ob novostih smo se družili, razpravljali, se posvetovali, skupaj potovali k računovodjem v tujino, se včasih skupaj zapili in si brezpogojno tudi pomagali. Zaprisegli smo pred pristojnim organom občine, da bomo pri delu ravnali vestno s skrbnostjo dobrega gospodarja in tako je naše delo tudi potekalo. Po letu 1969 sem računovodstva spremljala in pri svojih nalogah upoštevala tudi naprej tako pri izboljševanju organizacije dela in pri uvajanju računalništva v podjetju oziroma po letu 1980 kot direktorica SDK Novo mesto, ko so se moje pristojnosti razširile na celotno regijo in sem sodelovala tudi pri sistemskih ureditvah stroke v republiki in državi. V moji delovni dobi so bili računovodje in računovodstva nepogrešljivi del poslovnih procesov podjetja, javnih zavodov in lokalnih oziroma državnih skupnosti. Računovodje v Sloveniji smo bili povezani v združenju, ki se je v stroki širilo na revizijo in finančnike, ki je ustanovilo Institut za revizijo in ki je skrbelo za nenehno dopolnjevanje znanja vseh, ki so podatke zbirali, urejevali in posredovali kot informacije vsem organom odločanja na vseh nivojih upravljanja.
Z nastajanjem samostojnih podjetnikov in malih podjetij pa tudi z ukinitvijo SDK se je vloga in pomen računovodstva in spremljajočih dejavnosti bistveno spremenil. Tovrstni podjetniki niso zmogli stroškov računovodstva, informacijski sistem SDK pa organi odločanja niso več potrebovali. Stroka se je spreminjala v tehnični servis v katerem en delavec vodi računovodstvo tudi do sto podjetji in temu primerna je tudi njegova odgovornost za uspeh podjetja oziroma za informacijski sistem naše družbe.

Ste zadovoljni s svojim računovodstvom?

UMAR opozarja, 24. januar 2022

Vsakdanji kruh sem si služila s pomočjo ekonomske stroke skoraj dve desetletji v podjetju in nato do upokojitve v gospodarstvu regije, republike in celo države z 25 milijoni potrošnikov. Biti dober ekonomist je bil moj življenjski cilj, še vedno sledim ugotovitvam predvsem pa opozorilom, ki jih moji kolegi pošiljajo današnjim gospodarjem. Ekonomija se izkazuje v obliki, ki omogoča primerjave in spodbuja ustvarjenje z veliko mero empatije do dobrega upravljanja. Rada sem ugotovitve strpala v čim manj tabel, ki so že na pogled nakazovale kje so žarišča uspeha in kje zaostajamo. Nešteto tabel je prikazovalo načrte za doseganje naših ciljev kar je na sestankih najbolj zanimalo prisotne. Od leta 1980 dalje so se za te tabele zanimali novinarji in smo uvedli tiskovne konference, da so sledili ustvarjeni dodani vrednosti, storilnosti, ekonomičnosti in rentabilnosti. Ni se torej čuditi, da so poročila Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) za mene obvezno čtivo in da si srčno želim, da bi njegove ugotovitve prebirali vsi, zlasti pa tisti, ki gospodarijo z proračunskimi sredstvi in kapitalom gospodarskih družb.
Naša skupnost je pred leti vlagala velike napore za povečanje produktivnosti dela z ciljem, da bi vsak ustvaril bistveno več, kot v preteklosti. Pričakovanja se žal ne uresničujejo, ugotavlja UMAR, saj se v zadnjih desetih letih nismo dovolj približali evropskemu povprečju in nas več držav pri tem prehiteva. Razlogi so premajhne in prepočasne investicije na vseh področjih (strateški pristop k vlaganju v človeške vire, organizacijo in dizajn), naložbe v raziskave in razvoj ter digitalno intenzivnost so glede na naše zaostanke preskromne kar zahteva da se bistveno pospešijo prizadevanja za pametno in trajno preobrazbo države, gospodarstva in civilne družbe. Da bi to dosegli moramo odpraviti neskladje med tem kar se v izobraževanju poučuje in tem kar potrebujemo za prihodnost. Da pa bi vedeli kakšne kadre v prihodnosti potrebujemo je nujen odprt partnerski sistem države in vseh deležnikov na terenu, predvsem pa sodelovanje s podjetji in prebivalstvom. Imamo konkurenčni podjetniški sektor kot dobavitelj sestavnih delov, bistveno premalo pa imamo svojstvenih izdelkov in sebi lastnih storitev. Potrebujemo nov strateški premislek za vrsto sprememb v državi, javnih politik, podjetniškega sektorja in celotne družbe za posodobitev dosedanjih odločitev pa tudi za izkoriščanje priložnosti, ki jih nudijo zeleni produkti.
V času moje delovne dobe je bilo takole opozorilo znak za preplah. Sestajali so se organi odločanja in politike za kar so javne službe pripravile poročila o tem, kakšno stanje o tej problematiki je dejansko na terenu, kakšni so načrti za uresničevanje predlogov, kakšne učinke načrtujejo država, republike, regije, podjetja, civilna družb. Sprejete ocene gospodarskih družb in javnih institucij so se rezimirale v regiji, republiki in v državi, organi odločanja so nato sprejeli akt po katerem smo spremljali učinke dogovorjenega. Tehnologi, tehniki in družboslovci so bili polno angažirani pri pripravah analiz in načrtovanju ukrepov. Reakcijo družbe na omenjeno poročilo UMAR-ja žal nisem zasledila niti v sredstvih obveščanja kaj šele pri deležnikih, brez katerih spremembe niso možne. Jih kdo od odločujočih sliši, bo ali pa je o njih razpravljala Vlada in kaj je sklenila, jih pozna meni draga Krka d. d. – upanje za prihodnost, moja občina ali vsaj sinova družina, ki naj bi poskrbela, da bosta moja vnuka pridobila znanje potrebno za prihodnost? Dilemi o spremembah se pridružuje strah, da se Slovenija od Švice samo oddaljuje, da bomo še naprej ukrepali v korist ene same osebe, da bodo mladi morali v svet z trebuhom za kruhom, da ….

Kaj muči naše organe odločanja, da ne upoštevajo naših predlogov in opozoril pri svojih odločitvah

Če vam je bil blog zanimiv, si lahko s klikom na to povezavo ogledate tudi arhiv mojih blogov.

Slike

Mladinske delovne brigade – Predejane, 1959 Nagrada odličnosti in mojstrstva - Otočec 2007
Kolegij SDK Slovenije – Ljubljana, 1980 Popotovanje po Južni Ameriki – Peru, 2006
Otvoritev SDK - Črnomelj, 1985 Občinski praznik – Novo mesto, 1972
Krka d. d. – Trška gora, 11.11. ob 11 uri Krka d. d. – Trška gora, 11.11. ob 11 uri
Krka d. d. – Trška gora, 11.11. ob 11 uri Sin Romeo s svojo družino – Krka d.d. 2018
Otvoritev obrata – Krka, 1966 Kandidati za župana – Novo mesto, 1995
Lidija Šentjurc – Krka, 1967 Mara Andrijanič – Novo mesto, 1996
Družina Zalokar-Miklič, 1972 Boris Andrijanič – Šmarješke Toplice 1975
Direktorice v Novem mestu, 1990 Predsednik skupščine SRS v Krki
Mladinske delovne brigade – 1959 Forum odličnosti in mojstrstva Otočec, 1989