Joža Miklič

Življenje in delo

Joža (ali Jožefa ali Jožica) Miklič, univerzitetna diplomirana ekonomistka, predavateljica, pisateljica, publicistka in kulturnica je bila rojena 18. marca 1937. Osnovno šolo je obiskovala v Dol. Nemški vasi, gimnazijo v Trebnjem in v Stični ter diplomirala leta 1961 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Takoj se je zaposlila kot prvi diplomant Ekonomske fakultete v Krki tovarni zdravil Novo mesto. V njeno pristojnost je sodilo nekaj letno vodenje ekonomskega sektorja v katerem so delovale finance, računovodstvo, analize, načrtovanje, notranji nadzor, poslovna informatika, organizacija ter avtomatska obdelava podatkov. Pod njenim vodstvom je bil nabavljen in uporabljen računalnik IBM360/25 prvi na Dolenjskem in drugi v Sloveniji, s katerim so se začele redne obdelave podatkov leta 1971. V Krki je tudi poskrbela za ustanovitev Kulturno umetniškega društva Krka s sekcijami od katerih še vedno deluje Dolenjski knjižni sejem, Pevski zbor in galerijska dejavnost. Krko je zastopala v številnih državnih, republiških in občinskih organih ter gospodarskih združenjih.

Leta 1980 je bila imenovana za direktorico Službe družbenega knjigovodstva v Novem mestu in s tem je postala tudi članica Sveta Službe družbenega knjigovodstva Slovenije kot tudi članica kolegija njenega generalnega direktorja. V njeno pristojnost je sodilo vodenje plačilnega prometa, analize in informacije o gospodarskih gibanjih, boniteta komitentov, davčni, inšpekcijski in finančni nadzor nad družbenih premoženjem, revizijski postopki in postopki vrednotenja premoženja vse za območje Dolenjske in Bele krajine. Njena naloga je bila tudi informiranje javnosti v regiji o gospodarskih gibanjih in v ta namen je organizirala redne tiskovne konference.

Upokojena je bila leta 1995 in kot upokojenka pridobila certifikat Ministrstva za pravosodje za opravljanje funkcije stečajnega upravitelja. Z izpitom pri Ministrstvu za gospodarstvo je bila vpisana v register podjetniških svetovalcev za opravljanje poslov gospodarskega svetovalca in nadzirala izdelavo poslovnega načrta podjetnikom. V Združenju nadzornikov Slovenije je pridobila certifikat za opravljanje poslov nadzornika, eksperta v Nadzornih svetih in Nadzornih odborih družb oziroma družbenih skupnosti.

Poleg omenjenih zahtevnih delovnih nalog je Joža Miklič ob delu poučevala na Ekonomski srednji šoli in bila predavateljica Zavoda za izobraževanje kadrov in produktivnost dela v Novem mestu. V letih 1962 do 1969 je bila članica Skupščine Skupnosti socialnega zavarovanja v državi. Od 1964 do 1968 je bila članica Odbora za industrijo in obrt občine Novo mesto. Članica komiteja ZKS v občini Novo mesto je bila od 1961 do 1965. Kot direktorica pomembnega področja dela v Krki jr bila tudi ustanovna članica Simpozija o sodobnih metodah računovodstva in poslovnih financah v Sloveniji 1968. Opravljala je mnoge upravljavske funkcije. Od 1974 do 1978 je bila predsednica Kulturne skupnosti Novo mesto, članica Komisije za nadzor občine Novo mesto, 1974, predsednica zbora uporabnikov Zdravstvene skupnosti Slovenije, članica Izvršnega odbora Kulturne skupnosti Slovenije in predsednica odbora za naložbe v KSS, Ljubljana, 1974-1978, članica nadzornega odbora Centralnega komiteja ZK Slovenije, predsednica Izvršnega odbora področne raziskovalne skupnosti Slovenije za avtomatiko, računalništvo in informatiko, v obdobju 1982 do 1989 pa predsednica občinske zdravstvene skupnosti in predsednica izvršnega odbora te skupnosti v Novem mestu. Bila je delegatka regije na 14. Kongresu Zveze komunistov Jugoslavije 1990. Bila je članica Društva manager – ustanovna članica sekcije Ženske z idejami, ustanovna članica društva Akademska pobuda - Univerza v Novem mestu 1994 in članica Razvojnega sveta Slovenije 1995-1997. Svetnica občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bila od 1995 do 1999 in v tem času vodila odbor za družbene dejavnosti. V letu 1996 jo je Okrožno sodišče v novem mestu imenovalo za stečajna upraviteljica GIP Pionir Novo mesto. V mandatnem obdobju 1999 do 2007 je bila članica nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto. En mandat od 2009 do 2017 je bila urednica rubrike Družbena vprašanja v Rast–revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. Občinski svet Mestne občine Novo mesto jo je leta 2010 imenoval za svojo predstavnico v Svetu Visokošolskega središča. Joža Miklič je kar 10 let predsedovala Društvu ekonomistov Dolenjske in Bele krajine, bila članica organov Zveze ekonomistov Slovenije in 1996 predsednica njegovega izvršilnega organa. V tem obdobju je bil ustanovljen Foruma odličnosti in mojstrstva 1989. Bila je njegova ustanovna članica in vodja njegovega strateškega odbora. Sodeluje v vse slovenskem gibanju Rastoča knjiga, je ustanovna članica Društva Rastoča knjiga, ki deluje pod okriljem Državnega sveta Slovenije. Njeno publicistično delo obsega preko 80 člankov v strokovnih in drugih publikacijah. Kot ljubiteljica kulture in humanistka je članica številnih kulturnih in humanitarnih organizacij.

Za svoje delo je prejela več stanovskih priznanj, bila odlikovana z Redom dela z zlatim vencem leta 1982, je prejemnica Velike nagrade odličnosti in mojstrstva leta 2005 in je vpisana v Rastočo knjigo Temeniške in Mirenske doline leta 2018. Živi v Novem mestu.

Storitve

Knjiga Barjanski tulipan

Opis knjige:

Avtorica je popisala več kot štiridesetletno delo Kulturno umetniškega društva Barje, katerega vsebino je vsa leta soustvarjala njena mama Tončka Melik. Društvo je delovalo izobraževalno, povezovalno in ustvarjalno v širšem okolju na obrobju Ljubljane, v njem je sodelovalo mnogo mladih, s svojimi prireditvami je gostovalo na številnih ljubljanskih odrih, celo na Reki in poskrbelo, da je okolje primerno počastilo velikane slovenske kulture ter spominske dneve. V ljubiteljski kulturi Slovenije so bili prepoznavni in spoštovani za kar so prejeli tudi pomembna priznanja.

Dolenjska in bela krajina

Opis knjige:

Avtorji pesnik Tone Pavček, dr. Janez Gabrijelčič in Joža Miklič s to knjigo nagovarjajo najširšo javnost regije za oblikovanje in uresničevanje uspešnejšega gospodarjenja in hitrejše rasti blagostanja. Ocenjujejo, da imata Dolenjska in Bela krajina še veliko neizkoriščenih razvojnih možnosti, ki bi lahko izboljšale materialni položaj tu živečih in jim omogočile tudi bogatejši duhovni razvoj. Motivacijski razvojni program je nastal v Društvu ekonomistov Dolenjske in Bele krajine leta 1993.

Potomci Jurčičevih junakov

Opis knjige:

Povojni čas je odprl široke možnosti izobraževanja, ki jih je večina mladih sprejela z navdušenjem kljub materialno neprilagojenim razmeram. Avtorica opisuje življenje druge generacije gimnazijcev v Stiški gimnaziji, njihova prizadevanja pri razumevanju za njih zahtevne učne snovi, njihov nadaljnji univerzitetni študij ter rezultate njihovega dela v praksi.

Zvestoba študentski druščini

Opis knjige:

Zbornik, ki ga je uredila avtorica Joža Miklič, pripoveduje zgodbe o študiju in uveljavljanju ekonomske stroke v Sloveniji, življenje in delo petinosemdesetih diplomantov 12. generacije študentov Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki so si med prvimi prizadevali uveljavljati ekonomsko doktrino, ekonomsko znanost in ekonomsko miselnost v raziskavah, podjetjih, v izobraževalni ustanovah in v upravljanju republike.

Vse kar vas zanima o knjigah lahko vprašate na naslovu povratna.obvestila@gmail.com.

Blog

Vojna v Sloveniji, 19. maj 2022

Že dolgo, dolgo se ne poglabljam več v politiko moje domovine iz preprostega razloga, ker so politiki postali špekulanti in jim ni možno zaupati. Ker pa so javni mediji prav vsiljivo polni poročil o tem, kaj posamezni politiki hočejo, predlagajo, si prizadevajo,… prav za prav ne morem, pa tudi ne smem biti tiho. Nesmiselno je tudi, da bi ponavljala že neštetokrat napisano in povedano: »Golob, rešiti nas moraš sedanjega premiera«, kot, da je Golob »Deus ex machina«, ki mora rešiti sam, kvečjemu mu pomaga njegova ekipa, vse politične probleme z vključno že več let trajajočo vojno sedanjega premiera s Slovenijo.

Ja, prav ste prebrali, Slovenija je v vojni – skoraj 80 % večino hoče »slovenski Putin« osvojiti, prva leta je to počel z vojsko, ko je izgubil poveljstvo je napisal knjigo in v njej jasno in glasno, kot Hitler, povedal, kako se bo bojeval ne glede na to ali bodo obdobja miru in premirja ali pa bodo posamezne bitke - vse z istim ciljem – podjarmiti državljanke in državljane Slovenije. Neka najožja njegovo sodelavka s pomembnimi pooblastili, mi je leta 1995 rekla: »čas Janeza Janše še ni prišel, boš videla, kaj šele bo ob njegovem času«. Gospod se je do sedaj s svojimi dobljenimi bitkami približal svoji končni zmagi. Izguba na volitvah mu ni več nevarna, razvil je strategijo naslednjih bitk na osnovi zakonskih anomalij, ki so tudi njemu dolgo časa omogočala vojne manevre in zmago v posameznih bitkah. Ima administrativne in zakonodajne strokovnjake, ki jim znani odvetniki z vsebinsko pravilnih razumevanjem smotra neke zakonske določbe, ne segajo do peta. Oprostite, res ste naivni, če mislite, da sedanji premier samo nagaja, ne, točno ve, da se samo od Goloba pričakuje rešitev in osredotočil se je na zakonsko možne ukrepe, da mu uspeh onemogoči.

Spoštovani vodja Gibanja Svoboda potrebuje za uveljavitev svojih pravic in dolžnosti pridobljenih na volitvah 24. aprila in uveljavitev naših zahtev na istih volitvah, ponovno izdatno pomoč organizacij civilne družbe in vseh volivcev in volivk. Kolesarji, pravnice za odpravo škodljivih zakonov, 8. marec, uporniki vseh vrst, kulturniki, športniki, gospodarstveniki, organi, ki jih plačujemo za uveljavitev pravice ponovno odpovedujejo, naš nosilec sprememb, ki smo ga izvolili na zadnjih volitvah, lahko omili posledice, ne more pa sam s svojo ekipo odpraviti škodljiva dejanja. Pojavljajo se že dvomi o kandidatki za notranjo ministrico, širijo se dvomi za Bratuškovo, pa Loreana in tako naprej, vseh vrst dvomi so del strategije trenutne bitke sedanjega premiera za ohranitev svojega statusa in statusa svoje ekipe.

Dopuščam možnost, da se motim kar bi me resnično razveselilo in opravičila bi se vsakemu posebej, ki se v tem mojem zapisu prepozna. Če ta trenutek kdo samo nagaja mu odpuščam, toda pogled iz tridesetletne oddaljenosti na delovanje sedanjega premiera ni narejen, ni objavljen in ni prepoznan kot nevarnost za mojo domovino. Mediji nadaljujejo z njegovo promocijo, kot da volitev 24. aprila ni bilo. Sedanji premier kljub dokazilom ni bil obsojen ali kaznovan za dejanja, ki jih je sodišče prepoznalo kot kazniva, kljub temu je bil izvoljen v parlament, njegovi volivci so vedeli, da je v vojni s svojo državo, da ima razvito strategijo vojne in, da bo vojno nadaljeval z vsemi dovoljenimi in nedovoljenimi sredstvi. Kaj vodi njegove volivce, so tudi oni snovalci in vojaki vojne v Sloveniji? Je možen dialog o zahtevah, predlogih in namerah za katere bijejo bratomorne bitke in trosijo moči ljudstva, potrebne za razvojne projekte namenjene mladim.

Kar naprej slišim nekega duhovnika, ki je dejal približno takole; človek, ki tako obremenjuje Slovenijo kot Janez Janša, bi moral že davno sam oditi iz njenega javnega življenja.

Ne bi bilo lepše v Sloveniji, če bi politiko kreirali zaupanja vredni ljudje?

Če vam je bil blog zanimiv, si lahko s klikom na to povezavo ogledate tudi arhiv mojih blogov.

Slike

Mladinske delovne brigade – Predejane, 1959 Nagrada odličnosti in mojstrstva - Otočec 2007
Kolegij SDK Slovenije – Ljubljana, 1980 Popotovanje po Južni Ameriki – Peru, 2006
Otvoritev SDK - Črnomelj, 1985 Občinski praznik – Novo mesto, 1972
Krka d. d. – Trška gora, 11.11. ob 11 uri Krka d. d. – Trška gora, 11.11. ob 11 uri
Krka d. d. – Trška gora, 11.11. ob 11 uri Sin Romeo s svojo družino – Krka d.d. 2018
Otvoritev obrata – Krka, 1966 Kandidati za župana – Novo mesto, 1995
Lidija Šentjurc – Krka, 1967 Mara Andrijanič – Novo mesto, 1996
Družina Zalokar-Miklič, 1972 Boris Andrijanič – Šmarješke Toplice 1975
Direktorice v Novem mestu, 1990 Predsednik skupščine SRS v Krki
Mladinske delovne brigade – 1959 Forum odličnosti in mojstrstva Otočec, 1989